1. Generelt

§ 1 – Klubbens navn er Rogaland Airsoft. Forkortet til RAS.

§ 2 – Klubben er basert på frivillig arbeid fra klubbens medlemmer.

§ 3 – Klubbens formål er å samle interessen for airsoft i Rogaland. Klubben skal være en seriøs klubb, både innad og utad. Stor takhøyde og godt sosialt miljø.

§ 4 – Klubben er medlem i Norges Airsoft Forbund.

§ 5 – Klubben tar avstand fra ekstreme politiske miljøer og holdninger.

§ 6 – Klubben har 18 års aldersgrense.

2. Medlemmer

§ 1 – Medlemmer kan ekskluderes fra klubben hvis disse med viten og vilje skader klubbens rykte, eller handler i klubbens regi uten samtykke fra klubben.

§ 2 – Det kreves prøvespill for personer som vil være medlem i RAS. Delvis for å se egnethet, og delvis for å se om sporten er noe for vedkommende.

§ 3 – Medlemmer som har ekstreme politiske ytringer er ikke ønsket i RAS. Dette er grunnlag for utkastelse fra klubben.

 3. Særskilte unntak fra vedtektene.

§ 1.0 – Et RAS medlem kan stille som verge av en familiær eller bekjent.

§ 1.1 – Det kreves minimum ett år medlemskap og godkjenning fra styret for dette.

§ 1.2 – RAS medlemmet må være over 18 år.

§ 1.3 – Verge og mindreårig skal følge eget regelverk om verge.

 4. Årsmøte og styre

§ 1.1 – Klubbens høyeste organ er klubbstyret.

§ 1.2 – Klubbens styre teller 6 mann.

§ 1.3 – Styret er flertallsvalgt for en periode på 2 år.

§ 1.4 – Klubbens styre skal ha et utenforstående vara-medlem klar til å tre inn for evt. styremedlemmer som må fratre sin stilling.

§ 2 – Årsmøte for alle medlemmer avholdes i løpet av høsten.

§ 3 – Styremøte avholdes i løpet av våren, før utgang av April måned.

§ 4 – Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

§ 5 – Saker vedtas med simpelt flertall.

§ 6 – Saker som skal inn til årsmøte må sendes inn 1 mnd før møtet blir avholdt.

§ 7 – Saksliste blir sendt ut sammen med innkalling minst 14 dager før møtet blir avholdt.

§ 8 – Innkalling til årsmøtet skjer elektronisk.

5. Reglement

§ 1 – Klubben og dens medlemmer plikter å følge reglement fra Norges Airsoft Forbund.

§ 2 – Klubben og dens medlemmer plikter å følge vedtekter og regler fra Rogaland Airsoft.

§ 3 – Verger og mindreårige plikter å følge reglement om verge.

§ 4.1 – Alle luft/gass drevne våpen med ekstern tank skal chrones i forkant av spill.

§ 4.2 – Alle luft/gass drevne våpen med ekstern tank skal ikke kunne justeres i spill.

§ 4.3 – Alle luft/gass drevne våpen med ekstern tank skal kunne låses i etterkant av chroning, enten ved å plombere regulator eller elektronisk tournament lock med logg.

§ 4.4 – Alle luft/gass drevne våpen med ekstern tank som har plombering urørt fra forrige chroning trenger ikke chrones og plomberes på nytt.

6. Økonomi

§ 1 – RAS er en non-profit klubb, hvor alle midler går til å dekke utgifter klubben har. Midler kan også brukes til innkjøp av materiell som gagner klubben som helhet.

§ 2 – Styret skal ikke motta ytelser for å sitte i styret.

§ 3 – Styret er ansvarlig for klubbens midler, men økonomiansvarlig har det daglige ansvaret.

§ 4 – Kontingent fastsettes årlig på årsmøte.

7. Dugnad

§ 1 – Klubben skal ha minimum 2 dugnader iløpet av ett kalender år.

§ 2 – Klubbens medlemmer har obligatorisk oppmøte på minimum 1 dugnad iløpet av et kalender år.

8. Avvikling

§ 1 – Klubben opphører å eksistere dersom det ikke lar seg velge nytt styre.

§ 2 – Alle midler klubben innehar selges og kontantbeløpene doneres til ett veldedig formål valgt av styret.

9. Endring av vedtekter

§ 1 – Forslag til endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret senest 1 mnd. før årsmøtet. Innkomne forslag til endring av vedtektene skal sendes alle betalende medlemmer senest to uker før årsmøtet. Vedtektene kan kun endres av årsmøtet.

 

Vedtektene ble sist endret: 20.12.2019.
– Klubbleder